داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44092

تعداد بازدید مطالب فنی: 51255

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : هاشم رضایی ...


چرا هنگام ترمز گرفتن خودرو به یک طرف کشیده می شود؟: 217روز پیش : 214 : 2 : 1احمد بزرگی ... پاسخ داد

سوپاپ تقسیم ترمز خرابه
141روز پیش

عیب در نامیزانی قدرت ترمزهای هر چرخ
عیب در جلوبندی و هندسه فرمان
215روز پیش